ليست بروزرساني (update) هاي برنامه

ليست آخرين تغييرات برنامه به شرح زير است. جهت دريافت updateهاي برنامه با ما تماس بگيريد. لطفا پيشنهادات خود را با ما در ميان بگذاريد.

  
9 شهريور 1390ورژن 4 برنامه پي سنج با امکانات جديد زير آماده شده است:

1- پشتيباني Windows Vista و Windows 7

2- ريز محاسبات دقيقتر

3- پوشش سيستم واحدهاي متريک (آسيايي و آمريکايي) و امپريال (انگليسي)

4- طراحي جديد گزارشات

5- طراحي جديد صفحات برنامه به هدف ساده تر سازي ورود اطلاعات

و ...

20 شهريور 1388محاسبه جابجائي جانبي سازه، نشست قائم سازه و مقاومت برشي باقيمانده (Residual) خاک پس از وقوع روانگرايي به روشهاي زير به برنامه اضافه شد.

1- Wu (2002)

2- Idriss & Boulanger (2007)

3- Zhang & Robertson (2004)

15 شهريور 1387

محاسبه روانگرايي به روش آئين نامه زلزله ونکوور Task Force Report 2007 (بر مبناي SPT) به برنامه اضافه شد. همچنين کليه ضرايب اصلاح SPT از جمله عمق، طول راد، قطر گمانه و ... به برنامه اضافه شدند.

8 شهريور 1387

محاسبه روانگرايي بر اساس تعداد ضربات BPT به برنامه اضافه شد.

31 مرداد 1387

محاسبه روانگرايي به روش NCEER Workshop 1996 (بر مبناي تعداد ضربات SPT) و بر اساس سرعت موج برشي (Vs) به برنامه اضافه شد.

30 مرداد 1387

معيار محاسبه عمق تاثير پي براي محاسبه نشست الاستيک گسترش داده شد. بر اساس معيار جديد انتخابي، ميتوان درصدي از تنش سربار محل را در عمق Z معيار محاسبه H قرار داد.

30 مرداد 1387

در محاسبه روانگرايي، عدد نفوذ استاندارد بر حسب عمق به 2 روش اصلاح ميشود (منحني اصلاح شده در کنار منحني SPT خام، ترسيم ميشود). همچنين اصلاح مربوط به ضريب مقياس بزرگي زلزله (MSF) به روشهاي زير در محاسبات وارد شده است:

1- Seed & Idriss (1982)
2- Idriss
3- Ambraseys (1988)
4- Andrus & Stokoe

29 مرداد 1387

منحني تغييرات ضريب فشارهاي جانبي خاک در شرايط زلزله براي هر دو حالت مقاوم و فعال، در يک صفحه ترسيم ميشود. همچنين مقادير ضريب فشار جانبي خاک در شرايط استاتيکي به روشهاي کولمب و رانکين با در نظر گرفتن شيب سربار، زاويه اصطکاک ديوار و خاک و ... محاسبه ميشوند.

28 مرداد 1387

فرمول محاسبه فشار افقي پشت ديوار حايل در حالت بارگذاري نواري اصلاح شد.

26 مرداد 1387

روشهاي زير براي محاسبه روانگرايي خاک (بر اساس SPT) به برنامه اضافه شدند. اين تغييرات در نسخه 2.5 پياده سازي شده است:

  1- Japan' Bridge Code
  2- Chinese Code
  3- Seed et al. (1983)
  4- Tokimatsu-Yoshimi (1983)
  5- Shibata 1981
  6- Kokusho et al. (1983)

14 ارديبهشت 1387پارامترهاي Ignore_fox_index_if  و ignore_depthfactors براي حالتي که If=1 فرض شود و کليه ضرايب عمق =1 فرض شوند در فايل custom.txt قابل تعريف هستند. به اين ترتيب دست مهندس محاسب در محاسبه نشست و گسيختگي برشي بازتر شده است.

17 تير 1386

امکان نصب و اجراي برنامه تحت شبکه فراهم شد. براي اين منظور لازم است قفل شبکه و نسخه تحت شبکه خريداري شود.

25 خرداد 1386

ساخت راهنماي فارسي (Help) براي "پي سنج 2" به اتمام رسيد.

6 خرداد 1386

نسخه 2 "پي سنج" با امکانات بيشتر، ظاهري زيباتر و قابليت تهيه دفترچه محاسبات آماده شد. براي مشاهده ليست تغييرات اينجا کليک کنيد

10 ارديبهشت 1386

اضافه کردن راهنماي کامل نصب برنامه پي سنج به همراه توضيحات مشروح و راهنمايي هاي زمان نصب.

26 فروردين 1386

امکان اعمال ضريب Rb در جمله سوم معادله ظرفيت باربري به برنامه اضافه شد.

23 فروردين 1386

ارتقاء ريز محاسبات ظرفيت باربري و نشست شالوده ها به نحوي که جزئيات محاسباتي بيشتري ارائه ميشود و فرمولهاي مورد استفاده نيز ارائه شده اند.

4 فروردين 1386

طراحي صفحه هوشمند محاسبه ضرايب A و B اسکمپتون به نحوي که به سهولت، محاسبه آنها از نمودارهاي مربوطه امکانپذير است.

25 دي 1385

قابليت تاثير ضرايب A و B اسکمپتون در کاهش نشست تحکيم خاکهاي نيمه اشباع.

10 دي 1385

افزودن قابليت تعيين مقاومت مجاز شالوده هاي گسترده بر اساس نشست مجاز آنها.

2 دي 1385

افزودن قابليت تاثير ضريب صلبيت شالوده هاي گسترده در کاهش نشست آنها.

22 آذر 1385

افزودن قابليت محاسبه اثر باربرداري ناشي از گودبرداري در کاهش نشست شالوده ها (Er/Es).

10 آذر 1385

افزودن قابليت تنظيم پرينتر قبل از ارسال چاپ.

5 آذر 1385

افزودن قابليت ارسال اطلاعات و تهيه فايل Excel براي شالوده هاي گسترده

18 آبان 1385

افزودن قابليت ارسال اطلاعات و تهيه فايل Excel براي ظرفيت باربري و نشست شالوده هاي مربعي و نواري

7 آبان 1385

 تغيير Interface (نماي برنامه) و ارتقاء گرافيک.

10 مهر 1385

بازنويسي برنامه و تغيير زبان از VB.NET 1 به ورژن VB.NET 2

 

 

ad ad ad ad ad ad

درباره ما

تمامي حقوق مادي و معنوي نرم افزار پي سنج متعلق است به مهندس "عليرضا افخمي عقدا". عليرضا هم اکنون موسس و مدير توسعه تکنولوژي شرکت Novo Tech Software کانادا بوده و در اين شرکت مجموعه نرم افزارهاي متنوعي را در زمينه مهندسي ژئوتکنيک توليد کرده است.

نمايندگي فروش

جهت خريد نرم افزارها در ايران با نمايندگي فروش ما در تهران تماس حاصل فرمائيد:

شرکت رايان سازه

تلفن تهران: 88262414 آقاي مهندس حسن احمدی