محاسبه ضرايب فشارهاي جانبي خاک

اگرچه ضرايب فشارهاي جانبي خاک در شرايط بارگذاري عادي فرمولهاي ساده دارند؛ اما اين ضرايب در حالت وقوع زلزله داراي فرمولهاي بسيار بزرگ و پيچيده اي هستند که پارامترهاي ورودي متعددي دارند. اين قسمت از نرم افزار "پي سنج" ضرايب فشارهاي جانبي استاتيکي و ديناميکي را محاسبه ميکند.

  • حالت استاتيک : روشهاي رانکين و کولمب

  • حالت زلزله : روش مونونوبه و اوکابه

شيب سربار پشت ديوار، زاويه پشت ديوار و ... همه در محاسبات لحاظ ميشوند. پس از ورود مشخصات لازم، نمودارهاي ضرايب فشارهاي جانبي ديناميکي (Kae, Kpe) براي شتابهاي افقي و قائم مختلف زلزله (Kv, Kh) محاسبه و ترسيم ميشوند. در نمودار زير، محور قائم نمودار Kae يا Kpe بوده و محور افقي Kh است. منحني هاي به رنگهاي مختلف معرف مقادير مختلف Kv هستند.
 

Lateral Earth Pressure: PEYSANJ Software
 

دفترچه محاسبات

با فشردن کليد "چاپ"، دفترچه محاسبات آماده شده و نمايش داده ميشود. اين دفترچه شامل ريز محاسبات و نمودارها نيز ميباشد. تمام نمودارهاي ترسيم شده در برنامه قابل تنظيم و ذخيره با فرمتهاي گرافيکي و Excel هستند. همچنين با کليک بر روي نمودارها، Scale محورها و فواصل Gridlineها را ميتوان تنظيم کرد. هريک از منحني ها نيز جداگانه قابل چاپ هستند.
 

 

ad ad ad ad ad ad

درباره ما

تمامي حقوق مادي و معنوي نرم افزار پي سنج متعلق است به مهندس "عليرضا افخمي عقدا". عليرضا هم اکنون موسس و مدير توسعه تکنولوژي شرکت Novo Tech Software کانادا بوده و در اين شرکت مجموعه نرم افزارهاي متنوعي را در زمينه مهندسي ژئوتکنيک توليد کرده است.

نمايندگي فروش

جهت خريد نرم افزارها در ايران با نمايندگي فروش ما در تهران تماس حاصل فرمائيد:

شرکت رايان سازه

تلفن تهران: 88262414 آقاي مهندس حسن احمدی